REGULAMINY SWING CITY

Nikt nie lubi regulaminów. My również. Dlatego staraliśmy się jak najlepiej opisać zasady którymi kierujemy się przy organizacji zajęć czy płatnościach za nie. W razie wątpliwości pisz/dzwoń do nas i będziemy je rozwiewać. Mimo tych długich regulaminów nadal jesteśmy ludźmi 🙂

 

REJESTRACJA NA KURS WIĄŻE SIĘ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I AKCEPTACJĄ REGULAMINU "RODO W SWING CITY"

WNIESIENIE OPŁATY ZA ZAJĘCIA WIĄŻE SIĘ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU "SWINGONAMENT W SWING CITY"

WZIĘCIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WIĄŻE SIĘ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU "KURSY W SWING CITY"


REGULAMIN "RODO W SWING CITY"
1. Rejestracja na jakiekolwiek wydarzenie i dobrowolne podanie wymaganych danych jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem zebranych danych osobowych jest S.T. SWING CITY Jarosław Rupiewicz, ul. Sokolska 31, 40-086 Katowice, NIP 6443293168.
3. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych innym podmiotom, chyba że będzie to niezbędne do wykonania usługi, której dotyczyła rejestracja.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu kontaktu i przekazu informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez S.T. SWING CITY.
5. Osoba zarejestrowana ma prawo dostępu do treści swoich danych, do swoich danych i ich poprawiania. Ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Ma także prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

 


REGULAMIN "KURSY W SWING CITY"

1. Organizator
a. Organizatorem regularnych kursów tanecznych jest firma S. T. Swing City Jarosław Rupiewicz.
b. Wszystkie nieprawidłowości i zmiany należy zgłaszać osobom wskazanym przez Organizatora.

2. Odpowiedzialność
a. Wszyscy uczestnicy wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubytki na zdrowiu, rzeczy osobiste czy inne straty.
b. Uczestnicy kursu (wydarzenia) nie rejestrujący się samodzielnie (w tym nieletni), akceptują niniejszy regulamin biorąc udział w wydarzeniu.
c. Zajęcia organizowane przez nasze Studio mają charakter ruchowy. Mimo ich rekreacyjnej formy oraz starań instruktorów, może dojść do kontuzji lub innego narażenia zdrowia uczestnika, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
d. Organizator lub Instruktor/ka ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach (bez zwrotu wpłaconych pieniędzy) osób:
- które zakłócają przebieg zajęć,
- które znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- których stan zdrowia uniemożliwia wykonanie poleceń Instruktorów,
- których zachowanie zagraża zdrowiu pozostałych uczestników.

3. Rejestracja
a. Rejestracja na zajęcia odbywa się za pomocą wskazanego na stronie lub w innym miejscu formularza internetowego. Na prośbę osoby chcącej wziąć udział w zajęciach, Organizator może zapisać ją osobiście lub telefonicznie.
b. Rejestracja na wybrane zajęcia jest możliwa w czasie wskazanym przez Organizatora.
c. Rejestracja jest wyłącznie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w wybranym kursie. Warunkiem wpisania na listę kursantów jest otrzymanie potwierdzenia i opłacenie Swingonamentu w podanym terminie.

4. Rezygnacje i Wykluczenia
a. Rezygnacji można dokonać osobiście u Organizatora lub drogą mailową (z tego samego adresu poczty elektronicznej).
b. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które nie opłaciły w wymaganym terminie swingonamentu.

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i monitoring
a. Pomieszczenia Studia są dla bezpieczeństwa monitorowane, a obraz jest przesyłany do Organizatora wyłącznie w czasie rzeczywistym, bez zapisu na nośniku.  Osoby wchodzące na teren Studia wyrażają na to zgodę 
b. Biorąc udział w tym kursie (wydarzeniu) uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).


REGULAMIN "SWINGONAMENT W SWING CITY"

 1. OGÓLNE WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Rozliczamy się za zajęcia w skali miesiąca stałą opłatą zwaną dalej Swingonamentem.
  2. W przypadku kontynuacji zajęć Swingonament można wpłacać na podane konto bankowe lub gotówką, zawsze przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca. W przypadku płatności przelewem wpłata musi zostać zaksięgowana.
  3. W przypadku pierwszej rejestracji na dany kurs, Swingonament powinien zostać opłacony w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji
  4. Cenę Swingonamentu za dany miesiąc lub okres ustala Organizator na podstawie ilości dni zajęciowych
  5. Osobom, które nie mogą regularnie uczęszczać na kurs lub nie chcą kupować swingonamentu, proponujemy zajęcia pojedyncze. Obecność na wybranych zajęciach musi być wcześniej ustalona z instruktorem.
  6. Nie sprzedajemy zajęć pojedynczych na grupy Od Podstaw.
  7. W ramach Swingonamentu można brać udział w cotygodniowych zajęciach swojej grupy. W przypadku nieobecności zajęcia mogą zostać odrobione na innej grupie (patrz pkt. 2)
  8. Istnieje możliwość zakupu Swingonamentu na większą ilość grup/zajęć wg cennika.
 2. ODRABIANIE ZAJĘĆ
  1. Niewykorzystane zajęcia można odrabiać na innej grupie, po ustaleniu tego ze Instruktorem. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wstępu na wybrane zajęcia.
  2. Niewykorzystane zajęcia można odrobić w bieżącym lub kolejnym miesiącu. Należy posiadać opłacony Swingonament na aktualny miesiąc.
 3. REZYGNACJE
  1. Nie zwracamy wpłaconych środków za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia.
  2. W przypadku rezygnacji z zajęć dopuszczamy przekazanie wykupionego Swingonamentu innej osobie po ustaleniu tego ze Studiem i otrzymaniu zgody
  3. Brak wykupionego swingonamentu przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca możemy potraktować jako rezygnację z zajęć.
 4. ZWROTY WPŁACONYCH ŚRODKÓW
  1. Zwracamy wyłącznie środki za zajęcia, które nie odbyły się z winy Studia.
  2. Zwracamy wpłacone środki przy rezygnacjach zgłoszonych mailowo na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.